ចំរៀងអកការដង់បទ កុលាបកោះកុង ចំរៀងអកការដង់បទ ខ្លាចហើយចិត្តស្រី ចំរៀងអកការដង់បទ ចិត្តដូចចុងស្រល់ ចំរៀងអកការដង់បទ យក្សកើតអេដស៍

Happy Birthday Saturday, ‎April ‎15, ‎2017

Wedding Saturday, ‎May ‎06, ‎2017

ខារ៉ាអូខេ ពេលជប់លៀង

Re-Loader Activator 2.3

Re-Loader Activator គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ Activate គ្រាប់កំណែនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows នឹង Office 2010, Office 2013, Office 2016.

Re-Loader Activator អាច Activate សម្រាប់កំណែនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ទាំងអស់ដូចដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះ:

Windows XP


    - Home Edition SP3
    - Professional SP3
    - Media Center Edition 2005 SP3

Windows Vista

    - Enterprise
    - EnterpriseN
    - Business
    - BusinessN
    - Starter
    - Home Basic
    - Home BasicN
    - Home Premium
    - Ultimate

Windows 7

    - Enterprise
    - EnterpriseN
    - EnterpriseE
    - Starter
    - Home Basic
    - Home Premium
    - Professional
    - ProfessionalN
    - Ultimate

Windows 8

    - Enterprise
    - EnterpriseN
    - Core
    - CoreN
    - CoreARM
    - CoreCountrySpecIFic
    - CoreSingleLanguage
    - Professional
    - ProfessionalWMC
    - ProfessionalN

Windows 8.1 Preview


    - Enterprise
    - EnterpriseN
    - Core
    - CoreN
    - CoreARM
    - CoreCountrySpecIFic
    - CoreSingleLanguage
    - Professional
    - ProfessionalWMC
    - ProfessionalN

Windows 8.1


    - Enterprise
    - EnterpriseN
    - Professional
    - ProfessionalN
    - ProfessionalWMC
    - Core
    - CoreConnected
    - CoreConnectedN
    - CoreConnectedSingleLanguage
    - CoreConnectedCountrySpecific
    - ProfessionalStudent
    - ProfessionalStudentN
    - CoreARM
    - CoreN
    - CoreSingleLanguage
    - CoreCountrySpecific
    - EmbeddedIndustryA
    - EmbeddedIndustryE
    - EmbeddedIndustry

Windows 10 TP

- Enterprise
- Enterprise N
- Professional
- Professional N
- Professional WMC
- Core
- Core Connected
- Core Connected N
- Core Connected Single Language
- Core Connected Country Specific
- Professional Student
- Professional Student N
- Core ARM
- Core N
- Core Single Language
- Core Country Specific
- Embedded Industry A
- Embedded Industry E
- Embedded Industry

Windows 10 Next-Gen

- Core Connected
- Core Connected N
- Core Connected Single Language
- Core Connected Country Specific
- Professional Student

Windows Server 2008

    - ServerDatacenter
    - ServerDatacenterV
    - ServerEnterprise
    - ServerEnterpriseV
    - ServerEnterpriseIA64
    - ServerStandard
    - ServerStandardV
    - ServerComputeCluster
    - ServerWeb

Windows Server 2008 R2

    - ServerDatacenter
    - ServerEnterprise
    - ServerEnterpriseIA64
    - ServerStandard
    - ServerEmbeddedSolution
    - ServerHPC
    - ServerWeb
    - Server SBS Prime
    - Server SBS Standard
    - Server Storage Standard

Windows Server 2012

    - ServerDatacenter
    - ServerStandard
    - ServerMultiPointPremium
    - ServerMultiPointStandard

Windows Server 2012 R2

    - ServerStandardCore
    - ServerStandard
    - ServerDatacenterCore
    - ServerDatacenter
    - SolutionCore
    - Solution
    - ServerCloudStorageCore
    - ServerCloudStorage
    - Server Storage Standard

Office 2010

Access
Excel
Groove
InfoPath
OneNote
Outlook
PowerPoint
ProjectPro
ProjectStd
ProPlus
Publisher
Standard
VisioPrem
VisioPro
VisioStd
Word

Office 2013

Access
Excel
Groove
InfoPath
Lync
OneNote
Outlook
PowerPoint
ProjectPro
ProjectStd
ProPlus
Publisher
Standard
VisioPro
VisioStd
Word

Office 2016 TP

Access
Excel
Groove
InfoPath
Lync
Mondo
OneNote
Outlook
PowerPoint
ProjectPro
ProjectStd
ProPlus
Publisher
Standard
VisioPro
VisioStd
Word
ទំហំឯកសារ: 1.35MB
ទាញយក Re-Loader Activator 2.3 នៅទីនេះ


iTools 3.3.1.4


iTools គឺ​ជា​​កម្មវិធី​ដ៏ពេញ​និយម​មួយ​សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ iPhone, iPad និង iPod Touch និង Android ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ iOS និង Android បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល ដូចជា​ការ​ចម្លង ឬ​នាំចេញ​កម្មវិធី​ចម្រៀង ឬ​វីដេអូ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង iPhone, iPad ជាដើម (ងាយ​ប្រើ​ជាង iTunes).

ទាញយក  iTools 3.3.1.4 សម្រាប់ Windows នៅទីនេះ